Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Energiakaupungit: Lausunto tasevastaaville asetettavista vakuuksista

18.11.2022 Lausunnot

Energiakaupungit ry kiittää Energiavirastoa mahdollisuudesta tulla kuulluksi tasevastaaville asetettavien vakuuksien määräytymisestä ja niiden mahdollisista vaikutuksista tasevastaavien ja muiden markkinatoimijoiden mahdollisuuksiin toimia sähkömarkkinoilla. Energiakaupungit pitää erityisen tärkeä sitä, että kireästä aikataulusta huolimatta Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n lähettämään muutoshakemukseen liittyen.

LAUSUNTO

Energiakaupungit tukee Fingrid Oyj:n muutosesitystä, joka koskettaa manuaalisen taajuudenpalautusreservin teknisen hintarajan +/- 10 000 € / MWh soveltamisen aikataulua. Energiakaupungit jakaa Fingridin näkemyksen kyseisten hintarajojen soveltamisesta aikaisintaan 1.4.2023 alkaen.

Energiakaupungit on lähettänyt asiasta Energiavirastolle, Fingridille ja eSettille kannanoton 14.10.2022. Kannanotossa Energiakaupungit korostivat ääritilanteissa syntyvää riskiä, jossa säätösähkön vakuuksien taso nousee niin korkeaksi, että niiden rahoittaminen on käytännössä mahdotonta. Ylimitoitetut vakuusvaatimukset voivat johtaa epätoivottaviin vaikutuksiin markkinoiden toimivuuden ja tehokkuuden kannalta, mutta myös tilanteeseen, jossa yhtiöt eivät enää saa rahoitusta vakuuksiin riippumatta niiden muusta taloudellisesta tilanteesta.

Ääritilanteissa Energiakaupunkien jäsenyhtiöiden tasevastuun arvioitu maksimivakuusvaade +/- 10 000 € / MWh tasesähkön viikkokeskihinnalla kohoaisi yhteensä miljardeihin euroihin. Vaikka tällainen äärimmäisen skenaarion toteutuminen on epätodennäköistä, on poikkeuksellisen riskipitoisessa markkinassa hankala perustella riskien kasvattamista entisestään kansallisesti tehtävillä päätöksillä.

Yllä mainituin perustein Energiakaupungit toistaa Fingridin muutosesitystä tukevan kantansa teknisen hintarajan soveltamisesta aikaisintaan 1.4.2023 alkaen.

ENERGIAKAUPUNKIEN NÄKEMYKSET FINGRIDIN TASEVASTAAVILLE ASETTAMISTA VAKUUSVAATIMUKSISTA

Energiakaupungit on koonnut jäsenyhtiöiden edustajien näkemyksiä Energiaviraston esittämiin kysymyksiin. Näiden vastausten lisäksi yksittäisen Energiakaupunkien jäsenyhtiöt voivat valottaa yhtiökohtaisia tilanteitaan suoraan Energiavirastolle kohdennetuilla lausunnoilla.

Vastaavatko nykyiset tasevastaaville asetetut vakuusvaatimukset tasevastaavien aiheuttamaa vastapuoliriskiä oikeasuhtaisesti?

Energiakaupunkien näkökulmasta nykyiset vakuusvaatimukset eivät huomioi energiayhtiöiden tuotannon hajautumista useisiin tuotantoyksikköihin vastapuoliriskiä pienentävänä elementtinä. Kaikkien tuotantoyksiköiden tai edes suurimman osan rikkoutuminen tai muista syistä käytöstä poissa oleminen on hyvin epätodennäköinen tilanne, mutta tätä ei noteerata nykyisessä järjestelmässä.

Tulisiko tasevastaaville asetettavien vakuuksien määräytymistä ja/tai menettelyjä vakuuksien asettamisessa kehittää? Jos kyllä, niin miten?

Energiakaupunkien mielestä järjestelmää on kehitettävä seuraavasti:

Toimijan taloudellinen asema ja toimintakyky, tuotantorakenne sekä muut yksilölliset seikat on otettava huomioon nykyistä merkittävästi paremmin.

Oma tuotanto ja erilaiset hajautuneet omistukset muissa tuotantolaitoksissa on huomioitava vakuusmäärien määräytymisessä.

Niin kutsuttujen Mankala-yhtiöiden tuotanto-osuudet ja laajat toimitusketjut sekä niihin liittyvät erityispiirteet tulee huomioida nykyistä merkittävästi paremmin.

Millaisia vaikutuksia nykyisillä tasevastaaville asetetuilla vakuusvaatimuksilla on ollut tasevastaavien ja muiden markkinatoimijoiden toimintaan markkinoilla tähän mennessä ja millaisia vaikutuksia kyseisillä vakuusvaateilla voidaan ennakoida olevan jatkossa nykyisen kaltaisessa markkinatilanteessa?

Nykytilanteessa vakuusvaatimukset eivät ole muodostaneet merkittävää haastetta kaupunkienergiayhtiöiden toimintaan markkinoilla. Tilanne voi kuitenkin muuttua epävakaassa toimintaympäristössä nopeasti, erityisesti tulevan talven mahdollisten kiertävien sähkökatkojen aikana. Tällaisessa tilanteessa vakuusvaatimukset voivat nousta niin suuriksi, että toimijoiden kyky niiden täyttämiseen voi olla uhattuna.

Ovatko nykyiset tasevastaaville asetetut vakuusvaatimukset aiheuttaneet toimijoille vaikeuksia selviytyä velvoitteistaan? Muodostavatko nykyiset vakuusvaatimukset tasevastaaville tai muille markkinatoimijoille esteen markkinoilla ololle ja/tai markkinoille tulolle?

Nykyiset vakuusvaatimukset eivät Energiakaupunkien tietojen mukaan ole yksin muodostaneet ylitsepääsemättömiä tilanteita energiayhtiöille. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että ne ovat vain yksi osa kaupunkienergiayhtiöiltä vaadittavista vakuuksista, joiden yhteenlaskettu kokonaismäärä on noussut yhtiöiden kannalta huomattavasti. Poikkeus- ja kriisitilanteissa on tärkeää taata sähköjärjestelmän toimivuus ja toimitusvarmuus, johon vaikuttavat myös ylimitoitetut vakuusvaatimukset.

YHTEENVETO

Energiakaupungit tunnistaa, ettei säätösähkön aiempi +/- 5 000 € / MWh kattohinta ole täyttynyt edes kuluneen kriisivuoden aikana kuin yksittäisinä hetkinä. Erilaisten markkinoiden toiminnasta suoraan riippumattomien riskien realisoituminen tulevalla lämmityskaudella on kuitenkin valitettavasti aiempaa todennäköisempää. Energiakaupungit pitää tärkeänä, että markkinoiden vakauden ja ennustettavuuden sekä ylimääräisten riskien välttämiseksi tehdään kaikki tarvittavat toimet erityisesti ääritilanteiden hallinnan kannalta.

Mikäli sähkön markkinatilanne pysyy tulevalla lämmityskaudella kohtuullisen tasaisena ja merkittäviltä säätösähkön käyttötarpeilta vältytään, ei Fingridin esittämällä korkeamman hintakaton käyttöönoton lykkäyksellä ole käytännössä vaikutuksia. Ääritilanteessa lykkäys voi kuitenkin estää edellä kuvatut huomattavat ongelmat kaupunkienergiayhtiöissä, joiden merkitys tulevan lämmityskauden huolto- ja toimitusvarmuuden kannalta on valtakunnallisesti huomattava.

LISÄTIETOJA

Aku Aarva
toiminnanjohtaja
Energiakaupungit ry
+358 41 432 6510
aku.aarva@energiakaupungit.fi

Rami Vuola
hallituksen jäsen | Energiakaupungit
toimitusjohtaja | EPV Energia
rami.vuola@epv.fi
010 505 5044

Energiakaupungit ry
Eteläranta 10
FI-00130 Helsinki, Finland
energiakaupungit.fi | LinkedIn

Energiakaupungit ry on 13 kaupunkienergiayhtiön sanansaattaja valtakunnallisesti ja EU-tasolla. Edistämme avointa ja läpinäkyvää kilpailua, joka tarjoaa kuluttajille kustannustehokkaimmat ja ympäristöystävällisimmät energiaratkaisut. Toimimme energiamurroksen ytimessä.