Siirry pääsisältöön

Kort sagt på svenska

VAD ÄR ENERGI­STÄDERNA RF?

Energiomvälvning, bekämpning av klimatförändring och ett minskat energiberoende av Ryssland ökar med accelerande takt inte bara i Europa utan också i Finland. En snabb förändring av verksamhetsmiljön och den osäkerhet som råder inom energibranschen utmanar således även energibolag verksamma i städer som har en central nationell roll i hela energibranschens utveckling. Ansvaret för Finlands klimatmål och produktion och distribution av ren och funktionssäker energi ligger till stor del på sådana energibolag som är verksamma i städer.

Stadsenergibolag som känner sitt samhälleliga ansvar förstår att den snabbt föränderliga världen förutsätter smidighet och en allt större förmåga till samhällelig dialog. För att främja dessa målsättningar grundade 13 betydelsefulla stadsenergibolag i början av 2022 Energistäderna rf som fungerar som sina medlemsbolags budbärare både på nationell som EU-nivå.

Energistäderna rf förbinder sig till att erbjuda moderna, skalbara och hållbara energilösningar för konsumenternas behov i de utvecklande städerna.

Energistäderna rf befrämjar en öppen och transparent konkurrens som erbjuder konsumenterna de miljövänligaste och mest kostnadseffektiva energilösningarna. Dess centrala mål för intressebevakningen är en förbättring av stadsenergibolagens verksamhetsmöjligheter, främjandet av affärsverksamheten kring värme- och elnät samt hantering av verksamhetsmiljön som orsakas av energiomvälvningen.

Energistäderna rf:s 13 medlemsbolag är: Alva-yhtiöt Oy, EPV Energi Ab, KSS Energia Oy, Kuopion Energia Oy, Lahti Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Oulun Energia Oy, Pori Energia Oy, Seinäjoen Energia Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Åbo Energi Ab, Vasa Elektriska Ab och Vanda Energi Ab.

VERKSAMHETSLEDARE AKU AARVA

”Främjandet av en förutsägbar och stabil investeringsmiljö och en marknadsmässig konkurrens ser jag som mina viktigaste uppgifter.”

Aku Aarva
Verksamhetsledare
aku.aarva@energiakaupungit.fi
+358 41 432 6510
Twitter-profil
LinkedIn-profil
Pressbilder och media

Aku Aarva som började som verksamhetsledare för Energistäderna rf i november 2021 har en magisterutbildning i offentlig förvaltning (Tammerfors universitet) och tradenom i internationell affärsverksamhet (Jyväskylä yrkeshögskola). Hans huvuduppgift är att föra stadsenergibolagens talan i samhällelig diskussion. I sin uppgift svarar han för Energistädernas intressebevakning och påverkan, samhällsrelationer, matrisorganisationens förvaltning, ledning av experter samt förverkligande av strategin.

Du kan kontakta verksamhetsledaren i alla ärenden som rör Energistäderna rf.

Nyckeltal av Energistäderna rf

ENERGIBRANSCHENS OMVÄLVNING UR ENERGISTÄDERNAS SYNVINKEL

Bekämpning av klimatförändringar och utnyttjande av nya teknologier är det mest centrala faktorer som främjar energibranschens omvälvning. Europeiska unionens och Finlands nationella klimatmål förändrar energibranschens verksamhetsmiljö raskt och till viss del på ett oförutsägbart sätt. Övergången från fossil energiproduktion till förnybar och utsläppsfri energi har lyfts till ett nationellt och internationellt mål redan tidigare men särskilt som en följd av Rysslands olagliga krig mot Ukraina.

Energistäderna har redan i årtionden satsat på utbyggnaden av klimatvänliga energisystem. För närvarande produceras 65 procent av medlemsbolagens el och 60 procent av fjärrvärme med förnybar energi och takten ökar så att energiproduktionen ska vara nästan helt förnybar och utsläppsfri år 2030. Under det sista knappa tio åren har Energistädernas medlemsbolag skurit ner över 60 procent av utsläppen och bara under året 2020 investerade Energistäderna nästan 630 miljoner euro till att upprätthålla och utveckla sin affärsverksamhet.

Påskyndandet av bekämpningen av klimatförändringar vid sidan av utnyttjandet av nya tekniker spelar utvecklingen av serviceaffärsverksamheten och digitaliseringen en betydande roll i Energistäderna. Hos Energistäderna siktar man på optimering av energikonsumtionen där konsumenternas och industrins roll betonas i utnyttjandet av en balanserad energianvändning och energieffektiva lösningar. Genom energiteknologins omvälvning kommer konsumenternas roll i produktion och lagring av energi att betonas mer i framtiden.

Energipolitiken och klimatpolitiken har i Finland och Europa har kopplats alltmer med varandra. Som en följd av teknologiomvälvningen motsvarar branschens reglering och marknadsmodeller inte till alla delar dagens och för att inte tala om framtidens behov. Osäkerheten i den politiska miljön och regleringen innebär utmaningar för investeringsmiljön i en bransch, där investeringarna är omfattande som man borde kunna förutse i årtionden framöver. I värsta fall kan detta bromsa upp ibruktagande av nya teknologier och å andra sidan ta bort värdet av redan gjorda investeringar i förtid. I värsta fall kan en osäker verksamhetsmiljö leda till tidvis energibrist, en stagnering i städernas utveckling och affärsverksamhet samt problem i försörjningssäkerheten, om man till exempel avstår från förbränning i förtid.

Energistäderna är mer än bara något som fyller städernas energibehov. Vi är också lokomotiv för utvecklingen av landskapen som omger städerna och en central pelare för den nationella energiförsörjningsberedskapen.