Siirry pääsisältöön

Strategia

Missio

Energiakaupungit tulevaisuuden rakentajana

Energiakaupungit toimii sillanrakentajana kaupunkienergiayhtiöiden ja päättäjien välillä, luoden yhteistyötä ja ymmärrystä kestävän energiasiirtymän mahdollisuuksista ja haasteista kaupungeissa.

Visio

Energiakaupunkien aikakausi

Energiakaupungit edistää edunvalvonnalla ja vaikuttamisella tulevaisuutta, jossa kaupunkienergiayhtiöt ovat energiamurroksen eturintamassa luomalla yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän alustan kaupunkien hyvinvoinnille.

Arvot

Energiakaupungit on sitoutunut alan yhteisesti sovittuihin eettisiin pelisääntöihin ja hyvään edunvalvontatapaan. Energiakaupunkien ydintehtävä on valvoa jäsenyhtiöiden etuja energiamarkkinoilla ja edistää niiden toimintaedellytyksiä. Tämä käsittää sekä Energiateollisuus ry:n suuntaan tapahtuvan vaikuttamisen että yleisen edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun kautta tapahtuvan vaikuttamisen.

Kestävä edunvalvonta on läpinäkyvää

Energiakaupungit ry:n ensisijainen tehtävä on edistää jäsenyhtiöidensä toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä energiamarkkinoilla edunvalvonnalla ja vaikuttamisella.

Energiakaupungit vaikuttaa aktiivisesti ja läpinäkyvästi politiikan muotoutumiseen, lainsäädäntöön, eri toimielinten päätöksentekoon ja mediaan.

Hyvä edunvalvontatapa rakentuu asiantuntemukselle

Energiakaupungit ry:n edunvalvonnan periaatteet ovat avoimuus, rehellisyys ja eettinen hyväksyttävyys.

Toiminta perustuu vahvaan asiantuntemukseen, faktoihin ja niiden pohjalta rakentuvaan rehellisyyteen. Myös kielteiset asiat tunnistetaan ja todetaan avoimesti. Energiakaupungit ei anna lahjoja, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon tai voivat johtaa riippuvuussuhteeseen osapuolten välillä.

Viestintä tehdään eettisten periaatteiden pohjalta

Energiakaupungit on sitoutunut noudattamaan Viestinnän eettisiä ohjeita. Viestinnän peruspilarit ovat: avoimuus, rehellisyys, luotettavuus ja arvostus.

Energiakaupungit suosittelee, että kaikki kaupunkienergiayhtiöt sitoutuvat näihin ohjeisiin.

Energiakaupungit on Suomen kansallisen avoimuusrekisterin ja Euroopan unionin avoimuusrekisterin jäsen.

Kaupunkienergian tulevaisuus: Kasvun, elinvoiman ja ympäristön tuki

Suomen kaupunkienergiaympäristö heijastaa kestävyyden, innovaation ja tehokkuuden arvoja. Energiakaupunkien edunvalvontatyön mahdollistamana kaupunkienergiayhtiöiden investoinnit ja työ ovat luoneet perustan elinvoimaiselle, vihreälle ja energiatehokkaalle tulevaisuudelle. Kaupunkien energiainfrastruktuurin kehittyminen edistää kaupunkien kasvua, tehden suomalaisista kaupungeista entistä elinvoimaisempia.

Kaupunkienergiayhtiöiden toiminnan kautta kestävä energiasiirtymä on realisoitunut kaupungeissa. Edunvalvonnan strategiset painotukset ovat toteutuneet yhteiskunnallisen vaikuttamisen, maineenhallinnan ja kaupunkienergiayhtiöiden innovaatioiden ja uusien toimintamallien omaksumisen myötä.

Kaupunkienergiayhtiöiden tarjoamasta kilpailukykyisestä ja päästöttömästä kaupunkilämmöstä ja siihen kytkeytyvistä energiapalveluista on tullut todellisuutta. Kaupunkilämpöä kohdellaan tasavertaisesti muiden lämmitysmuotojen kanssa ja se tunnistetaan keskeiseksi osaksi kaupunkien energiajärjestelmää. Pitkälle edenneen sektorikytkennän, lämpövarastojen, pienydinvoiman ja muiden ratkaisujen hyödyntämisen kautta kaupunkilämpö on hiilineutraalia ja jopa hiilinegatiivista. Näin sen asema markkinoilla on parantunut merkittävästi. Kaupunkilämpö on kaupunkien hiilineutraalisuuden keskeinen mahdollistava tekijä, jota arvostetaan kansallisesti ja EU-tasolla.

Kaupunkilämmön rinnalla myös kaupunkiverkkojen merkitys sähköistyvien kaupunkien elinvoiman ja kasvun tukipilareina tunnistetaan laajalti. Energiakaupunkien edunvalvonnan ja vaikuttamisen kautta kaupunkienergiayhtiöiden mahdollisuudet investoida ennakoivasti ja kannattavasti kaupunkiverkkojen kehitykseen on parantunut. Vahvat kaupunkiverkot tukevat kaupunkien kehitystä ja huolto- ja toimitusvarmuutta ja mahdollistavat osaltaan ilmastotavoitteisiin pääsyn ja elinvoimaa lisäävien investointien sekä puhtaan energiantuotannon kasvun.

Kaupunkienergiayhtiöiden asema keskeisinä toimijoina ilmasto- ja ympäristötavoitteiden edistämisessä sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä on vahvistunut teknologianeutraalin sääntelyn ja tukipolitiikan ansiosta.

Kaupunkisuunnittelussa kiinnitetään kattavasti huomiota energiainfrastruktuurin kehittämiseen esimerkiksi energiakaavoituksen ja saumattoman tiedonkulun kautta. Rakentamisen sääntely kansallisesti ja EU-tasolla huomioi kaukolämmön merkittävän roolin suomalaisten kaupunkien energiajärjestelmien ytimessä.

Kaupunkiympäristön erityispiirteet tunnistetaan laajalti ja sääntely edistää älykkäiden energiaratkaisujen ja digitalisaation hyödyntämistä energiajärjestelmien kehittämisessä.