Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Energiakaupungit: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta

13.2.2023 Lausunnot

Energiakaupungit ry kiittää ympäristöministeriöä mahdollisuudesta tulla kuulluksi luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta. Esitämme lausuntonamme seuraavaa.

1. Yleistä

Energiakaupungit katsoo, että vaikeassa tilanteessa valtion tuki asuntoyhteisöille voi olla tarpeen, koska Venäjän hyökkäyssodan seurauksena syventynyt energian hinnannousu on johtanut energiakriisiin. Samaan aikaan Energiakaupungit toteaa, että akuutein kriisi näyttää ainakin kuluvalta talvelta väistyneen ja kriittinen ajanjakso on jäänyt kohtalaisen lyhyeksi.

Energiakaupungit on aiemmin lausunut työ- ja elinkeinoministeriölle ja eduskunnan eri valiokunnille hallituksen sähköhyvitystä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaa väliaikaista
lainsäädäntöä. Lausunnoissamme tunnistamamme haasteet heijastunevat osittain myös nyt lausuntokierroksella olevaan asetukseen emmekä toista niitä tässä yhteydessä.

2. Tuen lämmitysmarkkinoita vääristävä luonne

Energiakaupungit on kuitenkin huolissaan siitä, että asuntoyhteisöille suunnattu sähköenergiakustannusten avustus voi vääristää lämmitysmarkkinoita ja suosia jo ennestään erilaisia tukia nauttivia kiinteistökohtaisia ratkaisuja muiden lämmitysmuotojen yli. Viimeisen vuoden aikana lämmityskustannuksissa on ollut nousupainetta lämmitysmuodosta riippumatta ja sähkön hinnan vaikutus lämmityksen kustannuksiin perustuu valittuun lämmitystapaan: suora sähkölämmitys, erilaiset lämpöpumput tai jopa sähköllä tuotettu kaukolämpö.

Ongelmallista luonnoksessa on se, ettei ehdotettu avustus kohdistu kaukolämpöä käyttäviin asuntoyhteisöihin vaan kohdistuu ainoastaan suoraa sähkölämmitystä ja ilmeisesti myös kiinteistökohtaisia lämmitysmuotoja käyttäviin asuntoyhteisöihin. Energiakaupunkien jäsenyhtiöiden
parissa on 1 350 000 kaukolämmön käyttäjää ja tälle joukolle tarjotaan jo suurelta osin uusiutuvaa ja päästötöntä kaukolämpöä. Mikäli luonnoksessa esitetty avustus kohdistuu vain suoraan sähkön käyttöön ja ilmeisesti myös kiinteistökohtaisiin lämmitysmuotoihin, asetetaan merkittävä joukko kaukolämmönkäyttäjiä epätasa-arvoiseen asemaan. Käytännössä luodaan siis kilpailuvääristymä eri lämmitysmuotojen välille, vaikka esimerkiksi Energiakaupunkien jäsenyhtiöistä osa tuottaa kaukolämpöä esimerkiksi sähkökattiloilla eikä kaukolämpö ole lämmitysmuotona välttänyt energiakriisin aiheuttamia ongelmia.

Lyhyellä aikavälillä ja tarkkaan rajattuna ongelma ei ole suuri, mutta luonnos toimii myös eräänlaisena pilottina ja ennakkotapauksena, joka voidaan toisintaa. Näin ollen on olemassa riski, että lainsäädännöllä ja tukimuodoilla ohjataan kuluttajia tiettyjen lämmitysmuotojen käyttöön ja
hylätään teknologianeutraalin sääntelyn periaate. Energiakaupungit haluaa kiinnittää huomion tähän periaatteellisesti tärkeään kysymykseen ja Afryn vuoden 2022 syksyllä laatimaan skenaarioanalyysiin kaukolämmön ja muiden lämmitysmuotojen tulevaisuudesta: https://afry.com/fi-fi/uutiset/uutinen/selvitys-kaukolampo-tukee-siirtymistahiilineutraaliin-yhteiskuntaan-jossa

Kaukolämpö tukee suomalaisen energiajärjestelmän tasapainoa ja kriisinkestävyyttä merkittävästi, eikä sen kilpailukykyä tulisi kriisilainsäädännöllä heikentää tietoisesti. Siksi pidämme tärkeänä, että asetuksessa ja sen perusteluissa selvästi todetaan avustuksen olevan kertaluonteinen ja varsin poikkeuksellinen avustustapa.

Avustuksen jatkovalmistelun yhteydessä on syytä selvittää, tulisiko avustusta laajentaa koskemaan tasapuolisesti kaikkia asuntoyhteisöjä ja siten muitakin lämmitysmuotoja kuin sähköön perustuvaa lämmitystä tilanteissa, joissa lämmityksen kustannukset ovat valitulla ajanjaksolla olleet merkittävästi normaalia korkeammalla tasolla. Lyhyen ja pitkän aikavälin kilpailuvaikutusten arvioimiseksi Ympäristöministeriön tulisi selvittää laajemmin eri lämmitysmuotojen kustannusvaikutukset valittua aikajaksoa 11/22-2/23 pidemmällä aikavälillä esimerkiksi vuoden 2022
aikana ja arvioida tähän analyysiin perustuen avustamisen tarpeet kilpailuneutraalisti ja tasapuolisesti.

3. Tuen kohdistuminen

Energiakaupungit arvioi, ettei tuki kohdistu välttämättä sitä eniten tarvitseville vaan kohdistunee suurimpiin tulodesiileihin.

Helsingissä 13.2.2023

Aku Aarva
toiminnanjohtaja
Energiakaupungit ry
+358 41 432 6510
aku.aarva@energiakaupungit.fi